1. Waarom maken zowel prokaryoten als eukaryoten gebruik van signaaltransductie netwerken?

ant. Om te kunnen waarnemen wat er in de hun omringende omgeving gebeurt.

2. Bedenk verschillende manieren waarop je een signaal aan de cel zou kunnen doorgeven.

ant. Bijvoorbeeld door middel van diffusie of een receptor

3. Noem een aantal redenen waarom het gebruik van receptoren de efficiëntie van de signaaltransductie verhoogt

ant. Door specificiteit, snellere werking, meerdere signalen kunnen leiden tot een algemene reactie binnen de cel, regulatie van de signalen, amplificatie.

4. Verwacht je dat signaaltransductie energie kost? Waarom en in welke vorm?

ant. Ja, omdat het energie kost om stoffen door een membraan te krijgen of een molecuul te deformeren. Toch hoeft bijvoorbeeld diffusie niet altijd energie te kosten. Energie bron: ATP, gradiënt verschillen...

5. Bedenk een aantal signalen

ant. Hormonen, neurotransmitters, warmte, kou, andere cellen enz.

6. a. Wat doet de EGF-receptor?

ant. Als een EGF aan de EGF-receptor bind, komt er een mechanisme op gang dat groei als eindresultaat heeft

b. Wat gebeurt er op het moment dat EGF het signaal aan zijn receptor bindt?

ant. Dimerisatie van de receptor --> activatie van het kinase en tenslotte fosforilering

c. Wat is een SH2 domein?

SH2 bindt alleen aan defosforileerde tyrosines

7. Wat is een adaptor molecuul?

ant. Een eiwit complex dat een verbinding maakt tussen het signaal- en het receptor molecuul

8. a. Wat is de verzamelnaam voor moleculen als SOS?

ant. GEF

b. Rol van GAP en GDI?

ant. GAP maakt het G eiwit inactief nadat het signaal overgebracht was

GDI maakt het G eiwit inactief nog voordat het signaal kan ontstaan

9. Wat is het uiteindelijke gevolg van de activatie van Ras door RTK's?

ant. Activatie van Raf (uiteindelijk ook activatie van de MAP kinase cascade)

10. a. Wat betekenen de zwarte lijnen? En wat betekenen de groene in fig. 15.25 (MAP kinase cascade)

ant. zwart: fosforilering (proces/reactie)

groen: beïnvloed (katalyseert)

b. Wat is de functie van Raf?

ant. forforileren van het MAP kinase kinase

c. Tot welke klasse enzymen behoort Raf?

ant. MAP kinasen

d. Wat is een kinase?

ant. een complex dat eiwitten fosforileerd

e. Hoe wordt MAPKK geaktiveerd?

Door fosforilatie

f. Verklaar de K in MAPKK

ant. kinase

g. Kun je een partoon ontdekken in de aktivering van de signaalmoleculen?

ant. fosforilatie voor activatie

h. Zet de concentraties van de actieve vormen van MAPK's uit tegen de tijd.

ant. Op tijd 0 begint de MAPKKK-p hoeveelheid te groeien, hierdoor groeit ook de MAPKK-p en daardoor ook de MAPK. De concentratie van de MAPK (en ook van de voorgaande) bereikt een hoogtepunt en daalt (de voorgaande blijven een poos steken op hun maximum).

i. Wat is de functie van MKP-1 en wat voor gevolgen heeft die op het voorgaande?

ant. (...) de concentratie van actieve MAPK-p wordt er door verlaagt.

11. Verklaar de afkortingen MAP, MAPK enz.

ant. (...) ze zorgen voor het activeren van groeifactoren binnen de cel, waardoor die gaat groeien

12. Wat is het gevolg van de aktivatie van MAPK, oftewel het uiteindelijke gevolg van het initiële signaal?

ant. Activeren van genen die te maken hebben met de groei.