De volgende juist/onjuist vragen komen uit een tentamen Medische Chemie.

De fosfolipiden die aan de binnenzijden van een dubbelmembraan voorkomen bevatten een hoger gehalte aan poly-onverzadigde vetzuren dan de fosfolipiden in de buitenmembraan. Juist.

Fosfolypase A2 en fosfolipase D zijn isoenzymen die allebei een polyonverzadigd vetzuur kunnen afsplitsen van fosfatidylcholine. Onjuist.

Verlenging van de werkingstijd van een G-proteine kan worden bereikt door activering van de intrinsieke GTPase activiteit. Onjuist.

Aminozuren met polaire zijketens komen in eiwitten vooral voor in het hydrofobe inwendige van een eiwit. Onjuist.

Serine en asparagine bevatten een amide groep. Onjuist.

S-S bruggen in een eiwit zijn behulpzaam bij het in stand houden van zijn secundaire structuur. Onjuist.

Glycanen komen ook voor op het cytoplasmatische gedeelte van een transmembraaneiwit. Onjuist.

Sialyltransferase is een resident enzym van het ruwe endoplasmatische reticulum. Onjuist.

N-acetylglucosamine kan niet voorkomen op O-glycosidische suikerketens. Onjuist.

Een hexose kan na opname in een cel pas verder worden gebruikt nadat het is gefosforyleerd op de 1ste of 6de positie door een kinase. Juist.

In het geval van galactosemia accumuleert gelactose in het bloed doordat een enzym deficient is dat betrokken is bij de omzetting van galactose-1-fosfaat in glucose-1-fosfaat. Juist.

Nucleotide-suikers zijn de suikerdonoren in de biosynthese van de suikerketen van glycolipiden, glucoproteinen en proteoglycanen. Juist.

Ciaalzuur is in een suikerketen via zijn carboxylgroep gebonden aan de voorafgaande suiker. Onjuist.

GPJ-microdomeinen zijn arm aan cholesterol. Onjuist.

Cholesterol esters zijn polaire verbindingen. Onjuist.

Proteoglycanen bezitten lange vertakte oligosaccharide ketens. Onjuist.

Gesulfateerde gedeeltes van een hepacansulfaat keten bevatten veel iduronzuur residuen. Juist.

Gebruik het volgende om de stof door te nemen. De vragen/zinnen zijn gebaseerd op vragen van het tentamen.

Glycoproeines met meerdere N-glycosidische suikerketens kunnen meerdere O-glycosidische suikerketens bevatten.

Overnacht-vasten --> aantal chylomicronen in het bloed is...van het aantal in de post-prandiale periode.

Activiteit van hormoon-gevoelige lipoproteine lipase wordt gestimuleerd door...

In erythrocyten zal lactaat dehydrogenase het uit glucose-6-fosfaat gevormde pyruvaat snel omzetten in lactaat om te voorzien in voldoende NAD+ moleculen voor de glycolyse.

Inductie of repressie van een enzym beinvloed de Vmax.

Galzure zouten --> micellen in darm voor lipide opname

Voor biosynthese van cholesterol is ... nodig als donor voor reductie-equivalenten.

Cholesterol is door de mens niet afbreekbaar.

LDL bevat cholesterol en kan die ook afstaan.

Cholesterol gehalte in het bloed geeft geen beeld voor cardiovasculair risico

Apo B-100 op VLDL ligand? LDL-receptor.

Insuline effect levercellen als het gaat om acetyl-CoA carboxylase en glycogeen fosforylase

Skeletspieren verwijderen aminozuurstikstof als alanine

Cholesterol metabolisme in lever

Productie van stoffen door erythrocyten

Carnitine-acylcarnitine translocase activiteit is maximaal tijdens...

Ademylaatcyclase?