2-steekproef t-toets

Je hebt twee steekproeven getrokken uit twee verschillende groepen en je kijkt of ze van elkaar verschillen.

gemiddelde: som van de waarden/ aantal waarden (deze handeling uitvoeren voor beide groepen)

standaarddeviatie: de wortel van: (1/aantal waarden-1)*som (waarneming - gemiddelde)^2

steekproefomvang: aantal waarnemingen (n)

standaard fout (se): standaarddeviatie / de wortel van het aantal waarnemingen

pooled standaarddeviatie: de wortel van: ((de standaarddeviatie van de ene groep ^2)+ (de standaarddeviatie van de andere groep^2))/(steekproefomvang van de eerste groep + steekproefomvang van de tweede groep- 2)

t-statistic: (gemiddelde eerste groep - gemiddelde andere groep)/ de wortel van: ((standaardfout van de eerste groep)^2 +(standaardfout van de tweede groep )^2)

df (aantal vrijheidsgraden): omvang eerste groep + omvang tweede groep -2

p-waarde: niet te berekenen

kritieke waarde: de waarde van de t-statistic waaronder de nulhypothese niet verworpen kan worden. Het is de t-waarde bij alfa (meestal bij 5%)